Blog 5A – 1: Advocat – procurador

Si la professió d’advocat es pot simultaniejar amb la de procurador i es regula un servei de notificacions dels advocats (disposició transitòria cinquena), té sentit el manteniment de la funció de procurador per exercir la representació legal de les parts en els processos judicials?

20 comments

by Ismael Campos, Sant Feliu de LLobregat, 2210

Dilluns, Octubre 7th, 2013

Si NO és preceptiva l´intervenció llavor SI per que podrà donar-se el cas d´advocats que no simultanejin la professió amb la procuradoria... llavors, amb aquests, qué fem??? qui els notifica??? Necessitaran procuradors, és obvi...

by ALBA SANS TORRES, 1776 ICAVOR

Dijous, Octubre 10th, 2013

Para mi tiene mucho sentido el mantenimiento de la funcion de procurador porque si los abogados asumimos también la funcion de representación legal tendremos necesariamente que asumir todas las funciones que ahora desempeñan los procuradores, y son muchas, aunque en ocasiones no las percibamos. Ademas, ello nos supondrá un mayor coste de tiempo y dinero que no todos estaremos en posición de asumir, a la vez que perderemos el apoyo de una persona externa al despacho que conoce el Juzgado, sabe de derecho procesal y asume toda la responsabilidad procesal. Un buen procurador, además de asistir a juicio en representación de las partes y recibir y transmitir notificaciones, hace un seguimiento mas especializado del proceso -sus conocimientos procesales son mas profundos-, aclara dudas al abogado en caso necesario, aporta al abogado información sobre el juzgado, juez y funcionarios, pide rectificaciones cuando el juzgado trabaja mal -cosa que, por desgracia, ocurre en numerosas ocasiones-, da la cara ante el Juzgado e insiste para que un determinado asunto se resuelva de manera eficaz y efectiva, y lo que es mas importante, se responsabiliza de que los escritos se presenten en plazo. Si algunos de nosotros no queremos o no podemos asumir todas estas funciones y responsabilidades, tenemos que poder delegarlas en otras personas que legalmente, con todo un estatuto jurídico detrás, si que las asuman.

by Isabel Morales 1940 Tarragona

Dissabte, Octubre 12th, 2013

No estoy de acuerdo con el comentario anterior, esas funciones las llevan a cabo, por desgracia como todos sabemos, la minoría de los procuradores. Seamos francos, cuesta mucho encontrar a un buen procurador que haga todo lo que se supone que deben hacer. En mi caso, tengo que asumir yo muchas veces ese trabajo y "pelearme" con el juzgado... y ejerzo en varios partidos judiciales... Su asistencia a juicio es meramente formal. Para mi, con todos los respetos, es una figura que necesita una readaptación.

by Esther Sancho i Cepero, ICALL núm. 1272

Dilluns, Octubre 14th, 2013

Si passem de contractar un procurador a especialitzar un company del despatx per poder estar al cas de totes les notificacions, no estem prescindint de procurador sinó només estem canviant de persona, això sí, amb idèntica col·legiació que la nostra. I a la inversa, molts procuradors que porten la representació en assumptes sense complexitat que es poden portar fent ús de formulari i cortar y pegar, poden ser ells els que prescindeixen de l'advocat donant-se d'alta al nostre col·legi, no? El debat és aleshores si és convenient fusionar les dues professions i els dos col·legis d'advocats i procuradors passar a ser un de sol. Podem abordar aquest altre debat si es vol, però que no arribi per la porta del darrera ni ens ho trobem per fets consumats sinó perquè l'hem pogut valorar i repensar uns i altres.

by Josep Felip i Fillat. Lleida. 571

Dimarts, Octubre 15th, 2013

El procurador es basic, el que cal fer es dotar-los de mes facultats, col·laboradors amb la administració de justicia, especialemtn amb els executius.

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dijous, Octubre 17th, 2013

Crec que la funció actual del Procurador es totalment prescindible. Es cert que el tema de les execucions i sobre tot de les notificacions esta fatal, potser seria eficaç resituar la seva professió dins aquest marc.

by Manuel Fernández Trenas, ICAMAT, 877

Diumenge, Octubre 20th, 2013

Està bé que siguem crítics amb les professions alienes, però no se si ho som en igual mesura amb la pròpia. El problema és que alguns els veuen com uns professionals o companys "menors" i, potser, alguns ho són,... però també ells tindrien algunes quantes "anècdotes" d'actuacions lletrades (tots també coneixem moltes) que tampoc diuen molt en favor de la qualitat del nostre servei, i això dona dret a generalitzar? Penseu que no és que sigui prescindible o no, és que la majoria, llicenciats en dret i amb experiència processal (moltes vegades superior a la d'alguns companys) llavors faran d'advocats i, potser, millor que els Lletrats que ara els "repudien".

by Joan R. Puig Pellicer 257 ICAFI

Dilluns, Octubre 21st, 2013

Sincerament crec que hi ha poc procuradors ben preparats i que facin be la seva feina. La gran majoria no estan ni al corrent dels terminis processals (al menys on jo majoritàriament exerceixo), els hi has de donar tot mastegat, fins i tot les còpies i deixar-ho tot a les seves dependències del jutjat, és a dir, pràcticament ens convertim en els seus auxiliars gratuïts. Vist des d'aquesta óptica, aquesta figura no mereix continuar. Una altre qüestió, és si nosaltres estem disposats a assumir les obligacions diàries de rebre les notificacions i de fer els trasllats a les parts.

by Joaquin Tome Gomez 24919 ICAB

Dimarts, Octubre 22nd, 2013

Entenc que es un fet consumat que segurament al que mes perjudicarà serà al advocat i al procurador que treballa sol. Estic d´acord en que tots coneixen casos de gent poc professional per les dues bandes, però jo que tinc una edat vaig coneixer quant gairabe tots els procuradors es preocupaven del plet i recolzaven al advocat i ara que la majoria de vegades o no es preocupen o son habilitats que ni son advocats i que no hi entenen. Segurament el procurador ha de tornar a ser realment útil als advocats i la majoria continuarem confiant-hi.

by David, LLeida, 1412

Dimarts, Octubre 22nd, 2013

Si bé la figura del procurador és necessària de cara als jutjats, no crec que els dexpatxos petits puguin assumir aquestes tasques sense més. Caldrà incloure aquesta figura dins el mateix despatx a fi de garantir l'exercici d'aquestes funcions i que la feina de lletrat no es vegi endarrerida per les multiples funcions que desenvolupava el procurador. Als grans despatxos, aquesta assimilació serà més fàcil, tota vegada que podran destinar personal a desenvolupar aquestes tasques.

by Carlos Xipell 11594 ICAB

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

VOTO A FAVOR DE LA EXISTENCIA DEL PROCURADOR. SI ES BUENO ES IMPRESCINDIBLE Y TE EVITA UNA SERIE DE "GESTIONCITAS" QUE TE HACEN GANAR CALIDAD Y TIEMPO EN EL SERVICIO.

by Carme Brovia Ribé. col.legi Adv. Lleida. col. 1048

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

La funció actual que fan els procuradors es facilment sustituible quan litigues al jutjat on tens el despatx professional. Ara be, quan litigues fora, qui et solventarà problemes en aquell Jutjat? ho haurà de fer un company. Es a dir, canviarem Procuradors per Advocats. Caldria en tot cas, que els procuradors assumissin feina d'execucions, pero tota la feina, es a dir, fer els escrits, no nomès presentar-los i notificar resolucions. Aixi el Justiciable entendria més perque paga a aquell Senyor que durant tot el judici no ha dit res.

by César Martínez, 37791 ICAB

Dijous, Octubre 24th, 2013

En la facultad muchos profesores nos decían que la figura del procurador estaba condenada a desaparecer. Quizás es porque muchas veces, no se entiende bien la función de un procurador, y si el coste adicional que esto le supone al cliente está justificado. Seria interesante que algún compañero procurador nos enumerara y explicara cuáles son sus funciones, y de qué manera las lleva a cabo. Estoy de acuerdo con el compañero del comentario que dice, que los procuradores podrían asumir, además de las funciones de notificaciones, el proceso completo de ejecución, habida cuenta de que son expertos procesalistas.

by Rosa M Bertran Pedrero nº 11.704 ICAB

Dijous, Octubre 24th, 2013

La figura del procurador es absolutament obsoleta avui en dia, amb les noves tecnologies els despatxos d'advocats poden rebre directament i enviar documentació i/o notificacions, i la representació es perfectament compatible amb la defensa, de fet, la majoria de vegades a les vistes nomes hi es l'advocat per que els procuradors excusen la seva presencia. Estic 'd'acord amb el company que manifesta que avui en dia la majoria de procuradors ja no son el que eren, i nomes es limiten a moure papers i no a anar jutjat per jutjat per interessar-se per els expedients i anar fent-los rutllar. L'advocat moltes vegades ha de perseguir al procurador.

by Manuel García Castilla, I.C.A.B. nº 15345

Dijous, Octubre 24th, 2013

Creo que, al igual que en el orden social y ante los Juzgados Contenciosos Administrativos, la intervención del Procurador debería ser voluntaria, pudiendo el Abogado asumir la representación del cliente. Quizás tendría que seguir siendo obligatoria para las personas jurídicas.

by 655

Divendres, Octubre 25th, 2013

L'advocat pot assumir perfectament la funció del procurador en molts de casos. De fet, moltes vegades cal anar darrere el procurador per saber si ho ha presentat, perquè et passi una còpia, etc. És una feina clarament inútil que l'advocat pot fer amb un bon servei de notificació telemàtica. La prova és que l'ordre social funciona perfectament sense els procuradors. Això sí, ha de ser de contractació voluntària, per assumptes fora en Jutjats fora del domicili del despatx i d'altres casos que l'advocat consideri que el necessita de veritat, no com una simple imposició legal. D'altra banda, també és cert que hi ha procuradors que no saben absolutament res ni dels assumptes que estan portant, ni controlen els fines, et notifiquen al cap d'un dia o dos, ni et fan escrits de simple tràmit, etc.Potser si els baixa una mica la feina, hi haurà una mena sel·lecció natural i quedaran només aquells que s'involucrin de debó amb la feina.

by Carles Capdevila, col. 727 ICAVic

Divendres, Octubre 25th, 2013

La figura i funcions del procurador requereixen un readaptació als temps actuals.

by José Ruz garcia, colegiado 898

Dimarts, Octubre 29th, 2013

Creo que actualmente, con los medios técnicos que existen No es necesario el procurador, y además supone un coste desorbitado e innecesario, que llega, a veces, a pensar que los abogados estamos trabajando para los procuradores. Solicitan provisiones de fondos que en realidad supone un pago anticipado y exagerado, pues además muchos piden cantidades que no están amparadas por los aranceles, y supone una barrera para acceder a la justicia.

by Priscila DOMENECH FRANQUÉS, Tarragona 2161

Dijous, Novembre 7th, 2013

En primer lugar hemos de tener en cuenta que a fecha de hoy tanto los abogados y los procuradores son licenciados o graduados en Derecho, y ello supone por tanto que han tenido la misma formación, y por tanto tienen los mismos conocimientos. Sin entrar a valorar si es necesaria la figura del procurador o no, no hemos de olvidar que en procedimientos como el laboral y la mayoría de procesos contenciosos administrativos no es necesaria la designación de un procurador, y por ende en estos casos es el abogado, o en su caso Graduado Social, el que asume la representación del cliente, y por ende recibe todas las notificaciones, y presenta personalmente todos los escritos, sin que ello genere ningún tipo de problema. Asimismo, en la fase de instrucción del procedimiento penal no es necesaria tampoco la presencia de procurador, como tampoco es necesaria en algunos verbales y monitorios. Por tanto, está válidamente comprobado que una única persona puede asumir las funciones de defensa y representación, se llame a esta persona abogado o procurador, o se le diera otro nombre distinto. Otra cosa muy distinta es si realmente es útil o no la figura del procurador, tal como está entendida hoy mismo. Y la respuesta es claramente que sí, siempre y cuando el procurador sea eficaz, tal como ha comentado algún compañero, pues ayuda en la gestión del trabajo y las relaciones con los Juzgados. El problema es que muchos procuradores, especialmente cuando actúan como procuradores de oficio, se limitan a ser meros presentadores de escritos y a recibir notificaciones, sin más, sin recordate los señalamientos y plazos, negándose a hacer copias de escritos a presentar, negándose a plantear cuestiones a los Juzgados. Y son estos procuradores los que enturbian su propia profesión. En los casos que el Procurador actúe como agente de la autoridad creo que no sería factible que se ejerciera al mismo tiempo las funciones de abogado y procurador en cuanto podrían producirse situaciones de imparcialidad, que atentarían al derecho a un procedimiento con todas las garantías.

by Priscila DOMENECH FRANQUÉS, Tarragona 2161

Dijous, Novembre 7th, 2013

Según la página web de la Administración de Justicia el LEXNET ya lo pueden utilizar los abogados. ¿Cuándo podremos utilizarlo los abogados?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×