Blog 4A – 1: Col·legiació obligatòria

D’acord amb el projecte de la nova norma, no és obligatori estar col·legiat en tots els casos. Té sentit dividir la col·legiació i deixar-la voluntària per als qui treballin per compte d’un tercer amb funcions únicament d’assessorament?

26 comments

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dimarts, Octubre 1st, 2013

Pot tenir-ho, tot dependrà de la funció que facin els Col.legis. Si els col.legis donen serveis, i vetllen per l'exercici deontologicament correcte de l'administració seran necesaris i per tant encara que siguin voluntaris agruparan a la immensa majoria dels Col.legiats. En cas contrari, seria millor la voluntaria, doncs si el Col.legi no ha de servir per res, millor no estar col.legiat.

by pereicafigueres

Divendres, Octubre 4th, 2013

No té cap sentit la col·legiació per als qui només assessoren. El posible control de l'actuació del profesional es pot fer a través de l'Administració o bé dels Jutjats. En èpoques com les actuals no calen despeses innecesàries

by Manuel Fernández, ICAMAT, 877

Diumenge, Octubre 6th, 2013

Són més o menys "advocats" els que assessoren que els que actuen davant dels Tribunals? Han de tenir un control diferent? Beneficia al justiciable/client la no obligatorietat de col·legiació? És una mica absurd tot plegat.

by Ismael Campos, Sant Feliu de LLobregat, 2210

Dilluns, Octubre 7th, 2013

Totalment d´acord ambs els companys. NO CAL LA COL·LEGIACIÓ SI EL COL·LEGI NO SERVEIX PER RES per a qui només assesora... però això sí, que només assesorin... per que s´haurà de vetllar per a que ningú sigui tant llest de no col·legiar-se i donar d´altres serveis sense pagar la quota que la resta pagarem...

by Enrique Zapata Vila, ICAB 18.499

Dimarts, Octubre 8th, 2013

S'ha d'eliminar aquesta distinció que fin ara era inexistent quan a mes a mes era expressament contemplat l'exercisi professional per compte alié. Algunes raons: 1. Manteniment de l'statu quo actual o plena equivalència de tos els advocats ja treballin per compte alié o per compte propi. En tot cas, o tots col.legiat o ningú col.legiat. 2. Es compatible l'advocacia d'empresa amb els ppis. deontològics 3. Incompatibilitat de la reforma amb l'EGA recentment aprobat i les normes estatutàries catalanes 4. Manteniment de la nostre tradició jurídica que ha permes desde sempre ser advocat y treballar per comte alié. Auqests 2 tipus han conviscut en harmonia. 5. Pèrdua d'oportunitats professionals en doble sentit (advocats que passen a un departamente jurídic y advocats que surten d'un departament jurídic cap a un despatx). Tots dos son advocats per sobre del régim de contractació. 6. Garantia de deontologia / formació / qualitat / professionalitat tan pel professionals ja treballin per compte alié o per compte propi 7. Discriminació respecte a altres professions col · legiades: perque per ex. en el cas d'un mèdic contractat laboralment per una clínica no s'estableix aquesta limitació? 8. Competitivitat: en alguns països del nostre entorn s'ha destacat que les empreses puguin gaudir d'advocats interns es un símbol de qualitat i competitvitat 9. Invasió competencial de Catalunya en materia de justícia 10. Minva d'ingressos col · legials: la reforma pot tenir un efecte de fuga del col.legiats que treballin en ámbits o no es considera necessaria la col.legiacio

by JOSEP MARIA BORRAS TOUS COL.LEGI DE GIRONA COL 2994

Dimecres, Octubre 9th, 2013

Estic a favor de la col.legiació obligatoria. Cal un control de les actuacions de l'advocat i qui millor que el col.legi profesional per dur-lo a terme.

by Ignacio Gomez, 3236, Girona

Dimecres, Octubre 9th, 2013

La colegiación ha de ser voluntaria y aquellos que crean que los servicios de los colegios son de utilidad (biblioteca, cursos, networking, salas de reuniones...) se colegiarán. El control de la profesionalidad de los Letrados se debe hacer como en cualquier profesión, por los Juzgados y Tribunales y su responsabilidad profesional.

by Antoni Vilà, 1415 ICAG

Dijous, Octubre 10th, 2013

Considero que establir dues categories d'advocats no té gaire sentit i poc comportar una certa inseguretat per als usuaris dels serveis jurídics.

by marta alsina i conesa, ICAG col. 1268

Divendres, Octubre 11th, 2013

la col.legiació ha de ser obligatòria i sense cap distinció respecte dels que exerceixen davant els tribunals i dels que no. La col.legiació és la garantia de la qualitat dels serveis que presten els advocats, de control de la seva actuació enfront els ciutadans i les administracions, de garantia de la seva formació continuada, entre d'altres aspectes. Que es pugui actuar, ja sigui davant els tribunals, ja sigui a nivell privat, sense actuacions judicials, sense estar col·legiat és un greu error que només perjudica la qualitat del servei que prestem.

by Marcelo Enrique daghero, Colegiado 2286 ICAT

Divendres, Octubre 11th, 2013

Creo que a efectos prácticos y sobre todo administrativos, es irrelevante esta modificación en el Anteproyecto de ley del MIN. Economía, y digo entre otras razones o motivos que: la vida de un abogado ejerciente o no ejerciente es dinámica, hoy puede ejercer por cuenta propia y contar con un caudal importante de trabajo, el mes siguiente, puede encontrar una mejor oportunidad como asesor, o dependiente por cuenta ajena, y la responsabilidad en el assoramiento jurídico, y las consecuencias para el empleador tras la toma de decisiones, luego del asesoramiento jurídico, son tan relevantes, que no difieren. Por otra parte, los Colegios de Abogados ya cuentan entre sus servicios el cambiar la condición de EJERCIENTE por NO EJERCIENTE al abogado que así lo deseare o que tras alguna modificación en su vida laboral, lo aconsejaren proceder al cambio de condición. Tmbién dicho esto, digo, que debe quedar absolutamente claro, que el alumno una vez finalizada la carrera de Licenciatura en Derecho y hasta que no se colegie no es abogado, sino que es un licenciado en derecho, ya que no podrá representar legalmente a terceros que contraten sus servicios profesionales; si ese licenciado en derecho no va a hacer ejercicio de una profesión (la abogacía) no tiene sentido que se colegie. El ideal, es que un alumno licenciado en derecho para ejercer la profesión, apruebe una oposición o exámen de estado como tienen Italia o Francia y luego proceda a colegiarse, no basta una simple y bastante laxa escuela de práctica jurídica, pensada más como fuente de ingresos (3600 a 4000 euros) que en la formación final que obtiene quién al siguiente día ya puede o está habilitado para presentar un recurso de casación, o suplicación, o la defensa penal en asuntos complejos.

by Tomàs Palau Font, ICA Tarragona, 2.123

Divendres, Octubre 11th, 2013

Opino que la imatge de la nostra professió ja està prou malmesa per l'actuació de determinats advocats sense escrúpols... només faltaria que aquestes persones no estiguessin subjectes a cap control. Els col·legis han de controlar i vigilar als col·legitas: si això ho fan bé o malament ja és un altre tema. Penso que és absurd situar el límit de la col·legació en la funció d'assessorament. ¿O és que potser no es pot fer tant de mal al client assessorant-lo com conduint un plet? I que ho facin per compte de tercers és encara un requisit més absurd: ¿què pretén la nova norma, que tot ho sol·lucionin les pòlisses d'assegurança del titular del despatx? La qüestió no és aquesta: l'advocacia, igual que la medicina per exemple, és una professió de servei públic, i per aquest motiu hi ha d'haver la possibilitat de controlar l'actuació dels exercents.

by Esther Sancho i Cepero, ICALL núm. 1272

Dilluns, Octubre 14th, 2013

Jo sóc advocada per compte aliè, actuo en els tribunals i vull seguir estant col·legiada. Si només fes assessorament ja disposaria de l'opció no exercent, però sempre estant col·legiada. No veure la diferència entre un col·legiat no exercent i un no col·legiat penso que mostra la magnitud del problema. El col·legi i la col·legiació no és una cartera de serveis a la que hom té accés, aleshores seria una mútua i, com a tal, és clar que seria d'elecció voluntària. Però el col·legi i la col·legiació és la única eina que tenim l'advocacia per defensar els nostres interessos corporatius, aprofundir col·lectivament en una millora del sector més professional, més format, més rigorós, més independent.. amb un evident efecte sobre l'administració de justícia i la societat, que pot acudir a dia d'avui a un advocat/da amb garantia d'independència i, en la mesura que el col·legi estigui a sobre, de qualitat i rigor. És tracta d'una concepció col·lectiva o individualista de la professió. Només la primera és capaç de millorar el sector sencer, la segona permet abolir el col·legi però a canvi requereix una mútua de serveis, molts first certificate de qualitat emesos per escoles de negocis i similars, un amic a l'administració i sobretot molta, però que molta sort pel justiciable.

by Marta Sintes , 17.505, ICAB

Dimarts, Octubre 15th, 2013

Lo que me pregunto yo es: ¿los colegios nos sirven para algo o los vemos más bien como el club o núcleo cerrado de unos cuantos que se reparten la escuela de práctica jurídica, los másters, llevan las directrices de la revista jurídica colegial y deciden todo (como la compra o alquiler de edificios para más aulas- existiendo las T.I.C)- dándose apariencia de democracia con la existencia de unas comisiones colegiales?, ¿ Nos sentimos representados, apoyados o, por el contrario, pagadores de cuotas colegiales que sólo pueden opinar de verdad en unas elecciones colegiales ( a las que casi nadie acude a votar) ? Considero que los Colegios tienen solo eso : el nombre y nada más. No me cansaré de decir que la formación se puede obtener por otros medios y los actos sociales ( invitaciones a partidos políticos, escritores, periodistas, jueces, piscolabis, champán, teatro...) pueden perfectamente suprimirse. Mientras no haya apertura, escucha de verdad de los estudios y acciones que Abogados anónimos realizamos desinteresadamente por los colegas ( sin cronómetro o no dejando hablar a aquél que saben que vale y les puede hacer sombra)y cesión gratuita de aulas colegiales ( pagadas sobradamente con nuestras cuotas individuales durante años)a los Letrados inquietos, por las cuestiones que afectan a la profesión, para reunirse con otros colegas que deseen actuar y mejorar las cosas-que nuestros " supuestos representantes " aparcan eternamente o no resuelven, tener un Colegio o estar colegiado es una mera apariencia externa pero nada más, salvo una carga económica que podríamos destinar a mejores fines y más en los tiempos que corren.

by Mireia Castro, ICAB, 28369

Dijous, Octubre 17th, 2013

No estic d'acord amb què es faci aquesta distinció. El Col·legi vetlla pel compliment dels principis deontològics, que tots els advocats hem de respectar, independenment què actuem per compte aliè o davant els tribunals. A més, a través del Col·legi podem defensar els nostres drets davant les administracions i explicar/defensar la nostra professió davant la ciutadania. Ara bé, cal que els Col·legis sàpiguen acollir adequadament les particularitats i necessitats dels advocats d'empresa- tal i com s'està fent a molts Col·legis a través de les seves comissions- perquè aquests no vegin la col·legiació com una càrrega, sinó como un valor. Si es fa aquesta distinció, estarem generant un mercat segmentat d'advocats ("assessors jurídics" i advocats) i, per tant, estarem limitant les oportunitats laborals del nostres col·lectiu, ja que serà més difícil el traspàs de coneixement de l'empresa al despatx d'advocats i a l'inrevés.

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dijous, Octubre 17th, 2013

Sembla que hi ha una certa divisió d'opinions sobre la obligatorietat o no dels Col-legis, que segons les opinions recollides es conseqüència del millor o pitjor servei que aquests donen. Jo crec que la col·legiació dona seguretat jurídica a l'administrat i també al col-legiat, al que d'altra banda li ha de donar suficient quantitat de serveis i avantatges que li facin barata la quota que paga. Un altra cosa es si el funcionament actual del col-legi de cadascú es el que vol. En aquest cas crec que ha d'exigir el canvi que calgui.

by Carme Brovia Ribé. col.legi Adv. Lleida. col. 1048

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

No s'ha de fer cap distinció entre advocat que assessora i el que litiga. Tots son advocats i per tant, entenc que han d'estar col.legiats. Si existin els Col.legis d'Advocats, l'Administració de Justicia ja malmet i vulnera drets tant dels ciutadans (taxes) com dels advocats (retard retribucions torn ofici.. etc), que passarà si els col.legis desapareixen?

by Jorge Arroyo. 16301. Barcelona

Dijous, Octubre 24th, 2013

La Colegiación ni puede ni debe ser obligatoria para el ejercicio de ninguna profesión. La obligación es una imposición sin fundamento legal alguno -la propia ley del ejercicio de las profesiones de abogado y procurador no lo contempla y debería de ser suficiente- y además de un corporativismo trasnochado. Otra cosa es la existencia de los colegios La compatibilidad del ejercicio de la abogacía y la procuraduría porque no. Porque un procurador no ha de poder ejercer de abogado si lo es y viceversa. Libre competencia es la palabra

by Joaquim Faus Pascuchi; Col·legi de Barcelona; col·legiat nº 7.731.

Dijous, Octubre 24th, 2013

La col·legiació cal sigui obligatòria ja que és l'única manera de portar un control deontològic sobre la nostra manera d'actuar.

by Alba, Barcelona, 32125

Dijous, Octubre 24th, 2013

Crec que s'ha de mantenir la col·legiació obligatòria per a tots els advocats; doncs al cap i a la fi, litigadors o assessors, per compte pròpia o aliena, tots prestem un(s) servei(s) al client, i aquest ha de tenir unes mínimes garanties de qualitat. Mantenint la col·legiació obligatòria en major o menor mesura el client té més garanties que no pas si qui li presta serveis no està col·legiat.

by César Martínez, 37791 ICAB

Dijous, Octubre 24th, 2013

La colegiación debe ser obligatoria. En primer lugar, por un simple cuestión de garantias, hacia los ciudadanos y hacia el conjunto de la profesión. En cuanto a sobre si estar colegiado o no en función de si sólo asesoramos o actuamos ante los tribunales, es algo que ya está resuelto: colegiado ejerciente y colegiado no ejerciente. También hay que tener en cuenta de que tenemos una responsabilidad civil y de algún modo debe estar cubierta, aunque sea con un mínimo obligatorio, ampliable a voluntad del interesado (como en los seguros de los coches) En segundo lugar, el colegio ofrece una serie de servicios y ventajas para el colectivo, que considero que son muy importantes: formación, biblioteca, defensa ante las administraciones, charlas y conferencias, eventos varios... Una serie de servicios y ventajas, que luego uno aprovecha o no en función de sus intereses. Ya que habrá temporadas, en los que no te pases nunca por el colegio. No obstante, están ahí (por lo menos en el ICAB), y es gracias en parte a las cuotas. Quizás los colegios pequeños no tengan tantos servicios como los colegios grandes, y los compañeros no vean justificado pagar una cuota. En ese caso el debate seria otro (restructuración de colegios tal vez) En resumen, si la cuota es a un precio razonable, considero que es muy útil y necesaria, por una cuestión de garantías y de ventajas para el colectivo.

by Fernando Lipperheide Strack, Iltre.Colegio de Barcelona, colegiado 8.070

Dijous, Octubre 24th, 2013

A mi entender, la colegiación debe continuar siendo obligatoria como hasta la fecha. Si acaso, sería conveniente organizar el funcionamiento interior de los Colegios de una forma diferente, menos dependiente de la actuación y "modos" de las diferentes Juntas y dando más importancia a los temas realmente propios del colectivo de Letrados y que les conciernen. Lo cual significa evitar la excesiva actuación social innecesaria y, por supuesto, cualquier sectarismo político.

by Jordi albareda Cañadell 691

Dissabte, Octubre 26th, 2013

Tots hem d'estar sotmesos a les mateixes regles de joc i la divisió no ho garanteix, ans al contrari.

by Estela Martín col.legiada 2365 Tarragona

Diumenge, Octubre 27th, 2013

Estic d'acord amb moltes de les opinions donades pels companys, la col.legiació ha de ser obligatòria, el Col.legis han de donar serveis i formació als seus clients interns (advocats) i garantir una qualitat de servei pels clients externs (justiciables i l'Administració).

by 9557 jose javier parra aramendia

Dimarts, Octubre 29th, 2013

La formación continuada es algo que debe asumir el colegio a través de las distintas secciones. El buen funcionamiento de las mismas (habria que insistir en el control interno de ello) asegura que los colegiados tienen la formación necesaria y se encuentran al dia. De algun modo se deberia obligar a la asistencia a determinadas sesiones (por ejemplo trimestrales) de revisión de la normativa y jurisprudencia de las materias correspondientes. Los licenciados deben pasar un periodo de formación y sometimiento a pruebas practicas antes de iniciar su ejercicio profesional, porque, desgraciadamente, los niveles universitarios de exigencia han decaido demasiado, con obligación de estar dados de alta y asistir a todas las sesiones de alguna de las secciones del colegio mientras dura este periodo formativo. La colegiación obligatoria es un tema en el que no se puede admitir discusiones. En todo caso la dicotomia ejerciente-no ejerciente podria sustituirse, por ser mas clarificador ante la sociedad, por ejercicio total o completo y solo asesoria.

by Francesc Peyró, ICAB, 26322

Dimarts, Octubre 29th, 2013

Entenc que la col·legiació ha de ser obligatòria. Es a dir que ha de continuar com fins ara. El Col·legi assegura la qualitat del servei per al públic en quan a una normativa deontològica i un control uniforme per a tots els advocats. Al mateix temps el Col·legi es un eina de defensa dels advocats, es l'instint de gremi, es una veu potent que serveix per a defensar els drets col·lectius de la professió. Si convertim els col·legis en una especie de clubs privats voluntaris tindrem uns col·legis disminuïts i afeblits que poc podran fer per a la defensa dels interessos comuns de la professió. Potser a vegades no passem per la biblioteca ni pel col·legi durant anys, però això no treu que des de la institució no ens continuïn aportant un servei de defensa dels interessos professionals. Sigui per mitjà de recursos o fent oposició institucional a propostes normatives que ens perjudiquen. Qui vulgui canviar la manera de fer del col·legi, que es presenti a Degà o a la Junta de Govern, o que voti al grup que consideri amb més afinitat a les seves idees. Però carregar-se el Col·legi es un despropòsit descomunal COL·LEGIACIÓ VOLUNTÀRIA es equivalent a DESAPARICIÓ DEL COL·LEGI. Hi ha qui considera que el col·legi no fa prou feina a favor dels advocats, dons que pensin que si l'afeblim ja no tindrà força per a res. En una professió en que tots els membres som individualistes, estem separats, atomitzats i que costa molt d'unir per a fer front comú, el Col·legi es l'única eina d'agrupament col·lectiu de forces que funcioni que ens queda. Si desapareix la col·legiació obligatòria implicarà que cada un es busqui la vida pel seu compte, serà un clar retrocés històric i una perdua enorme de drets i seguretat professional. En aquest moment social de retallades de drets amagades i encobertes rera les retallades més evidents i palpables, les econòmiques, els advocats no podem caure en aquest parany. La dita es "divide y vencerás" i això es el que busquen, si ens deixem dividir hi perdérem molt més del què ens podem imaginar a simple vista. Només podran exercir els membres de determinades elits socials amb capacitat d'autodefensa. El que creu que s'estalviarà la quota no es para a pensar totes les imposicions que vindran al darrera, i llavors què farem? Agrupar-nos un altre cop a corre-cuita? Sense cap mena de dubte son deu pasos enrere. La col·legiació ha de ser obligatòria, com fins ara, això no s'ha tocar. 3

by Magdalena Pérez Beneroso, ICA Granollers nº 1042

Dimecres, Novembre 6th, 2013

Tal como expresan la mayoría de compañeros, la colegiación ha de ser obligatoria para poder ejercer como Abogado/a a todos los niveles. Pero no únicamente para poder ejercer sino que la colegiación permitirá que los intereses de este colectivo a través de los Colegios y de sus representantes puedan ser defendidos, tal como se está haciendo hasta ahora. Además los colegios han de servir como organismos para dar servicios a los colegiados así como al público en general tal como se está efectuando en la actualidad.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×