Blog 3C: Execució de les resolucions

benet1p_340

 

D’un temps ençà, el model de col·legis professionals i en concret els d’advocats s’ha posat en qüestió. No són poques les veus que advoquen per la no-obligatorietat de pertànyer a un col·legi d’advocats per poder exercir la professió, ni tampoc les que aposten per un establiment de quotes col·legials restringides als serveis concrets que rep cada col·legiat, la qual cosa requerirà un sobreesforç d’acreditació permanent, que comportarà la pèrdua del sentit de col·lectivitat.

A banda d’aquestes qüestions, el cert és que una de les tasques d’ordre públic que porten a terme els col·legis d’advocats és la regulació de la deontologia professional i la tramitació i resolució dels expedients deontològics, ja siguin incoats arran de denúncies de clients, companys, jutjats o policia, o siguin incoats per qualsevol altre organisme o entitat. L’Avantprojecte de llei de serveis professionals que ha elaborat el Ministeri d’Economia retalla les facultats dels col·legis en l’àmbit de la deontologia i estableix sistemes diferents segons la configuració de l’òrgan sancionador, que inclou un representant de l’Administració i sostreu la competència a les Juntes de Govern. Per tant, és necessari reflexionar sobre aquesta qüestió, valorar el que representa el fet que qualsevol qüestió deontològica passi a ser tramitada per advocats no exercents, persones no col·legiades i funcionaris de l’Administració o judicials.

Així doncs, ara és el moment per preguntar-se i reflexionar sobre qüestions com ara:

EXECUCIÓ DE LES RESOLUCIONS?

Totes aquestes qüestions, en el debat imminent que generarà la Llei de serveis professionals, cal que siguin objecte de reflexió per part de tots els professionals de l’advocacia del nostre país. Hi tenim molt a dir i ens hem de fer escoltar.

×