Blog 2A – 3: Comissions deontològiques

COMPOSICIÓ I TAXES DE LES COMISSIONS DEONTÒLOGIQUES

S’han d’establir taxes per la tramitació dels expedients disciplinaris de part? S’han d’imposar aquestes taxes en el supòsit de desestimació de la queixa? Ha d’intervenir la persona que es queixa en les costes causades en la instrucció (per exemple, prova cal·ligràfica)?

10 comments

by Jaume Torrent ICAFI 274

Dimarts, Octubre 1st, 2013

Crec que en el cas de desestimació de la denuncia, sí que s'haurien de pagar les costes col.legials causades.

by Ana María Velasco Vega col·legiada 1296 ICATER

Divendres, Octubre 11th, 2013

Evidenment la existència de costes que poden acabar repercutint en el denunciant, és un element disuasori de la queixa. Aixó disminuiría en número d'aquestes i la feina de les comissions...la veritat em sembla una bona idea.

by Marcelo Enrique daghero, Colegiado 2286 ICAT

Divendres, Octubre 11th, 2013

Nó, un Colegio de Abogados no puede ni debe cobrar tasas, sería el colmo si cobrara tasas, el único dotado de potestad, "el imperium"" el poder de policía para crear impuestos, aranceles, tasas y precios es el Estado. desee el final de la Edad media, cuando se termina con el feudalismo, los particulares o corporaciones, gremios no puede, no deben cobrar impuestos , tasas, es ilegal, no forma parte de sus facultades; un colegio de abogados es apenas un gremio, una corporación no es el estado, no se confundan, no se crean con poderes que ni la ley ni la sociedad les ha concedido. Es una barbaridad propia de los tiempos pasados el pretender hacerse de dinero por esta vía. Otra cosa es que se incoare un procedimiento jurisdiccional y quién fue parte en un proceso como actor o demandado , perdiera, en ese caso sí, pero sería la Administración de Justicia la que condenaría al pago de costas o a l pago de tasas por litigar etc.., pero insito, en este caso sería el Estado, a través del poder judicial el facultado para exigir y cobrar tasas. Que ni se le ocurra al CICAC o al CGAE pretender el cobro de una tasa en un procedimiento adminitrativo previo a la vía jurisdiccional, pretender cobrar tasas, porque perdería ese juicio, sin dudas.

by Mª José, Tarragona, nº 1775

Divendres, Octubre 18th, 2013

Mesura totalment impopular, però el que és cert es que la tramitació dels expedients té un cost, assumit ara mateix per la resta de Col·legiats, la qual cosa tampoc és justa. Ens hem d'acostumar que qui abusa dels serveis o en fa un mal us hauria d'abonar els costos. No es tracta tampoc de treuren beneficis ni directes ni indirectes, es tracta de responsabilitat en la gestió dels diners de tots.

by Carlos Xipell 11594 ICAB

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

UNA TASA MÓDICA, DEL ORDEN DE UNOS VEINTE EUROS, SI. AYUDARÍA A SUFRAGAR COSTES

by Carme Brovia Ribé. col.legi Adv. Lleida. col. 1048

Dimecres, Octubre 23rd, 2013

Si. crec que s'han d'imposar taxes, doncs el col.legiat que actua correctament no té perque assumir amb les seves quotes, el pagament del cost d'aquest servei. No es una qüestió de fer diners, ni molt menys, si no de que el que vulgui utilitzar un servei el pagui.

by Rosamaria Saguer. Col.legi d’Advocats de Figueres, nº 363

Dijous, Octubre 24th, 2013

Estic completament d'acord amb aquest últim comentari. La responsabilitat del queixant s'ha de potenciar: s'ha de fer veure (encara que sigui amb aquesta mesura dissuassòria)que el motiu fonamentat és imprescindible a l'hora d'engegar tot un procediment administratiu intern del Col.legi, que té costos tant de temps com econòmics. No crec que tingui res d'il.legal pagar per que vols que et facin un servei.

by Albert Conesa Granollers 1167

Dissabte, Octubre 26th, 2013

No oblidem que es tracta d'un servei de control deontològic que els Col·legis tenen atribuït per delegació de l'Estat. I comparteix els elements comuns del procediment sancionador que apliquen les Adminsitracions Publiques sobre els ciutadans. Jo no voldria haver de pagar una taxa si he de presentar una queixa contra algú (veí, empresa, servei públic). Què seria el següent, haver de pagar també una taxa si la queixa és contra mi??????

by Jordi albareda Cañadell 691

Dissabte, Octubre 26th, 2013

Absolutament en desacord.

by Francesc Peyró, ICAB, 26322

Dimecres, Octubre 30th, 2013

Si vull que la comissió d'honoraris em beneeixi una minuta he de pagar el cost de l'informe encara que els comissionats treballin de forma gratuita. Soc col·legiat i ja mantinc el col·legi amb les meves quotes, però a tothom li sembla bé que pagui el servei. De la mateixa manera, si es presenta una queixa sense fonament s'hauria d'imposar el cost al que la realitza, sempre que no tingui reconegut el dret de justícia gratuita. Paral·lelament s'hauria de crear una comissió col·legial independent d'assessorament a qui tingui la intenció de presentar una queixa de forma que qui vulgui presentar una reclamació clarament improcedent estigui informat del que fa i del cost que possiblement li toqui assumir.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

×