Jornades de Juntes de Govern 2013

benet1p_340

OBJECTIU DELS BLOGS:

Les propostes del Ministeri referents als col·legis professionals han alertat l’advocacia de la possibilitat que la distribució actual de col·legis, així com les seves funcions, siguin modificades per Reial Decret, sense tenir en compte ni la voluntat ni les necessitats dels advocats.

L’objectiu d’aquest Blog és obrir un debat amb la màxima participació possible, perquè així el Consell de l’Advocacia Catalana prengui els acords necessaris que recullin el parer de la majoria de la professió per tal de fer valdre la nostra opinió en la redacció de les disposicions legals que afectin l’advocacia institucional.

Per aconseguir l’objectiu proposat és obvi que la participació dels advocats és imprescindible, per això des de les Juntes de Govern s’impulsarà l’activitat dels blogs i la interacció entre els usuaris.

QÜESTIONS PER DEBATRE:

BLOG 1: PROPOSTES I OPINIONS DAVANT LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE DEMARCACIÓ I PLANTA

La Proposta de llei de demarcació i planta judicial elimina totalment l’organització dels jutjats i tribunals existents actualment:

BLOG 2: ELS COL·LEGIS D’ADVOCATS I EL FUTUR DE LA DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

Les funcions dels col·legis i les quotes, així com la deontologia, el seu control i aplicació, es posen en qüestió en el Projecte de llei de col·legis professionals:

BLOG 3: LA FORMACIÓ CONTINUADA, OBLIGATÒRIA?

L’Avantprojecte de llei de serveis professionals preveu la formació continuada dels professionals i, per tant, dins d’aquest àmbit, dels advocats.

BLOG 4: OBLIGATORIETAT DE COL·LEGIACIÓ I RÈGIM ECONÒMIC?

L’Avantprojecte de llei elimina la col·legiació obligatòria per als advocats que treballen per compte de terceres persones.

BLOG 5: RELACIONS ADVOCATS I PROCURADORS?

BLOG 6: LA FUNCIÓ DEL CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA I LA DEL CONSEJO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Les seves funcions institucionals, representatives i coordinadores dels advocats poden veure’s alterades amb les modificacions legals que afecten els col·legis i la planta judicial:

BLOG 7: TORN D’OFICI

×